طرح‌ها

پروژه ها / برق و الکترونیک

ساخت الکترود بر پایه نانوفیبر کربنی

برای سنتز الکترودهای نانوفیبر کربنی به روش الکتروریسی از پلیمر پلی آکریلونیتریل بعنوان پیش‌ساز استفاده شده است. در ابتدا نانوفیبر پلی آکریلونیتریل از محلول پلی آکریلونیتریل تهیه می‌شود.

سنسور امواج مادون‌قرمز و تراهرتز بر پایه گرافین

امروزه آشکارسازهای امواج الکترومغناطیس در محدوده نور مرئی، مادون قرمز و تراهرتز، هسته اصلی بسیاری از ادوات الکترونیکی از جمله سلول های خورشیدی، سنسورهای دود، تصویرنگاری تراهرتز و... در تشخیص سرطان هستند.

طراحی و ساخت الکترود، غشا و استک پیل سوختی

از میان پیل‌های سوختی، نوع غشای الکترولیت پلیمری به‌علت عملکرد بهتر (توان تولیدی و عمرکاری بالاتر) توانسته است به‌عنوان یک منبع تولید انرژی پاک نقش پررنگتری را در کارهای تحقیقاتی و صنعتی داشته باشد.