آخرین اخبار

رشد قابل توجه بازار نانوذرات نقره

رشد قابل توجه بازار نانوذرات نقره

یکی از عوامل رشد قابل توجه استفاده از نانوذرات نقره، توجه بیش از پیش به استفاده از مواد غذایی سالم و مسئله بستهبندی مواد غذایی و خاصیت ضدباکتری بودن آن است. در کنار اهمیت این ذرات برای صنایع غذایی، با توجه به کاربردهای قابل توجه آنها در حوزههای مربوط به سلامت، فعالیتهای تحقیق و توسعهای فراوانی در این خصوص در حال انجام است. بر اساس گزارش اخیر ارائه شده توسط «Global Market Insights»، بازار تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، تا سال 2024، با رشد 12.6 درصدی همراه خواهد بود. رشد قابل توجه در بازار صنعت الکترونیک و «IT»، منجر به افزایش نیاز به دسترسی به محصولات نوآورانه با هدایت الکتریکی بالا شده که میتواند پتانسیل رشد بیشتر این بازار را به دنبال داشته باشد. افزایش تقاضا برای ذراتی با هدایت بالا در نیمههادیها، صفحهکلیدها و تلفنهای هوشمند، نقطه قوتی برای افزایش بازار نانوذرات نقره است. در واقع در بسیاری از تجهیزات الکترونیکی مانند صفحات لمسی، «LED»ها و «OLED»ها، هدایت الکتریکی و اپتیکی بسیار بالایی مورد نیاز بوده که میتواند راندمان تجهیزات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و این مسئله، توسط نانوذرات نقره قابل تأمین میباشد.

بررسیها حاکی از آن است که تا سال 2024، بازار نانوذرات نقره در آمریکای شمالی، با رشد 12.3 درصدی همراه خواهد بود که مدیون سختگیریها در حوزه مواد غذایی و استانداردهای موجود برای آنها و همچنین وجود شرکتهای اصلی تولیدکننده تجهیزات الکترونیکی در این منطقه است. همچنین بازار آسیا و اقیانوسیه در سال 2017، بیش از 400 میلیون دلار تخمین زده شده که این مبلغ، ناشی از جمعیت قابل توجه در این مناطق و توجه ویژه چین، هند و ژاپن به مسئله سلامت و راهکارهای دستیابی به آبهای غیر آلوده است.

شایان ذکر است که در گزارش مذکور، اجزای مختلف صنعت و چشمانداز آن بررسی شده و آنالیز اکوسیستم این صنعت، صورت گرفته است. معرفی تأمینکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندههای نهایی نیز، بخشیدیگری از گزارش را شامل شده که تمامی بازیگران مطرح در این صنعت را معرفی مینماید. علاوه بر موارد یاد شده، گزارش مذکور با نگاه کلی به بازار، مسئله قیمت در مناطق مختلف را نیز مورد بررسی قرار داده و آنالیز ساختار هزینهای نیز، صورت گرفته است.

نگاه فناورانه به بازار مذکور، به عنوان بخش دیگری از گزارش یاد شده بوده که فناوریهای مختلف مورد استفاده برای تولید و سنتز نانوذرات نقره، از جمله روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را مد نظر قرار داده است. از جمله عوامل قابل توجه برای رشد بازار نانوذرات نقره، میتوان به تقاضای بالا برای پوششهای ضدمیکروبی برای کاربردهای بهداشتی و همچنین بکارگیری برای جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی در بستهبندیهای مختلف اشاره نمود. نظر به وجود تعداد کمی بازیگر در این صنعت، بازار نانوذرات نقره، به شدت رقابتی بوده و بخش عمدهای از این بازیگران، شرکتهای آمریکایی «Cima Nanotech»، «American Elements» و «Advanced Nano Products» میباشند. از دیگر بازیگران کلیدی این صنعت نیز، میتوان به «NanoHorizons»، «Nanocs»، «Meliorum Technology»، «BBI Solution» و «Cline Scientific» اشاره نمود.

لازم به ذکر است که توجه به این مسئله نیز بسیار حیاتی بوده که در کنار مزایای متعدد نانوذرات نقره، این ذرات میتوانند ریسکهایی نیز برای سلامتی انسان و محیطزیست به دنبال داشته باشند. در همین راستا، تلاشهای فراوانی به منظور کاهش میزان سمیت این ذرات در حال انجام بوده که به عنوان مثال، میتوان به تلاش محققین چینی دانشگاه «Nankai» برای تولید نانوذرات نقره با کمترین میزان سمیت به منظور استفاده در زخمها و جریان خون، اشاره نمود.

 

مرجع: «Intelligence Journal»

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.