طرح‎ها / سایز حوزه ها

سنتز نانوماده افزودنی در رنگ و رزین برای کنترل خوردگی

در این طرح نانوذره تیتانیا آلایش شده با قلع، سنتز و با پلی پیرول پوشش داده شد. این نانوذره در مقادیر ۰/۱ تا ۱ درصد…

صفحات جاذب گرمایی خورشیدی

با توجه به قرارگیری ایران در موقعیت ویژه تابش خورشیدی، ساخت پوشش جاذب سرامیکی با استفاده از نانومواد و همچنین…

نانودماسنج‌های فلوئورسانی بر پایه نوکلئیک اسید

امروزه با توجه به پیشرفت‌هاي حاصل شده در زمینه نانوبیوتکنولوژی، در مواردی که روش‌های سنتی اندازه‌گیری دما کارایی…

هیتر تابشی کاتالیستی

هیتر تابشی کاتالیستی، امكان توليد حرارت تابشی بدون تشکیل شعله را فراهم می‌سازد. در اين هیترها، گاز بر روی نانوذرات…