طرح‌ها

پروژه ها / نانو مواد

تولید نانورنگ‌دانه آبی فتالوسیانین مس

هدف اصلی این طرح دستیابی به تولید صنعتی رنگدانه فتالوسیانین آبی مس با توجیه اقتصادی و کیفیت بالا
ست. مهمترین دستاورد این طرح، دستیابی به اندازه ذرات در حد نانو برای رنگدانه فتالوسیانین مس با روشی جدید است.