طرح ها

پوشش ضدخوردگی خودترمیم شونده بر پایه سل-ژل


در این طرح، پوششی از جنس SiOx-ZrOx سنتز شده است و در ساختار ماتریس سل-ژل محفظه بارگذاری از ترکیبات هالوسیت قرار داده می‌شود. بدین ترتیب، با تغییر pH ناشی از خوردگی در محیط، ممانعت‌کننده به صورت فعال در ماتریس آزاد و مانع خوردگی می‌شود.

یکی از روش‌های حفاظت فعال در برابر خوردگی، استفاده از پوشش‌های هوشمند است که ماده ضدخوردگی را در ساختار پوشش به طرق مختلف ذخیره می‌نماید. با شروع واکنش خوردگی، این ماده آزاد شده و می‌تواند جلوی این واکنش را بگیرد. در این طرح، پوششی از جنس SiOx-ZrOx سنتز شده است و در ساختار ماتریس سل-ژل محفظه بارگذاری از ترکیبات هالوسیت قرار داده می‌شود. بدین ترتیب، با تغییر pH ناشی از خوردگی در محیط، ممانعت‌کننده به صورت فعال در ماتریس آزاد و مانع خوردگی می‌شود.

 پوششهای هوشمند، دستهای از فناوریهای پیشرفته هستند که حاوی مواد ممانعت کننده میباشند. یکی از پارامترهای مهم در تهیه پوششهای هوشمند، نحوه‌ رهاسازی ممانعتکنندهها از آنها است. اگر ممانعتکننده، بطور مستقیم در این پوششها وارد شود، دارای اثرات زیانباری مانند شستهشدن از پوشش، رهاسازی سریع و غیرهوشمند بودن است. همچنین احتمال برهمکنش مابین ممانعت کننده و ماتریس وجود دارد که این امر، موجب خسارت دیدن و یا کاهش خصوصیات مقاومتی آن در برابر عوامل نفوذکننده خوردگی میشود. قابلیت رهاسازی هدفمند و همچنین جلوگیری از برهمکنش ممانعت کننده با پوشش، از جمله مواردی است که در طراحی پوشش‌های جدید مورد توجه قرار میگیرد.

سیستم میزبان- میهمان، یک سیستم جدید برای طراحی پوششها است. در این ساختارها، ممانعت کننده بعنوان ترکیب میهمان، در داخل ساختارهای میزبان بارگذاری و در مواقع لزوم، در اثر پارامترهای محرک محیطی، از سطح میزبان آزاد میشود. باتوجه به ماهیت و ساختار ترکیبات بکار رفته در این نوع پوشش‌ها، محرک‌های محیطی، از قبیل تغییرات قدرت یونی، قلیایی بودن، اولتراسونیک و میدان مغناطیسی، موجب رهاسازی ترکیبات بارگذاری شده در آنها میشود.

کاربردها:

  • پوشش‌دهی روی آلومینیوم مورد استفاده در ساخت هواپیماها و کشتی‌ها
  • قطعات فلزی مورد استفاده در صنعت پتروشیمی
  • قطارها و ریل‌های مسافربری
  • نماهای آلومینیومی ساختمان‌ها

مزایا:

  • چسبندگی مناسب به سطح زیرلایه
  • چسبندگی مناسب رنگ به این پوشش
  • خود ترمیم بودن پوشش
  • مصرف کمتر مواد اولیه و کاهش آب مصرفی برای آبکشی سطح پس از پوششدهی
  • دوستدار محیط‌زیست
برگشت