طرح‌ها

نمایش پروژه / نانوداروی فیتو لیپوزومی هوشمند

در این طرح، سامانه هوشمند و زیست تخریب پذیر دارای دو داروی ضدسرطان گیاهی تولید شده است. نانوسامانه فیتولیپوزومی پگیله‌ی حامل دارو دارای اندازه ذرات ۴۰ تا ۶۰ نانومتر است.
برگشت

این طرح در رابطه با سامانه‌های نوین دارورسانی هوشمند بوده و هدف آن کپسوله کردن همزمان دو ترکیب داروی گیاهی در داخل نانولیپوزوم و هدفمندسازی آن با اتصال آنتیبادی مونوکلونال است.

نانوسامانه فیتولیپوزومی پگیله با بارگذاری همزمان دو داروی ضد سرطان گیاهی سیلیبینین (با اثر ضد سرطانی) با راندمان حدود ۲۵% و گلیسیریزیک اسید (با اثر ضد سرطانی، ضد ویروسی و محافظتی از کبد) با راندمان بارگذاری حدود ۷۰% تولید گردید. با اتصال آنتی‌بادی مونوکلونال Hab18 به نانوفیتولیپوزوم، نانوسامانه لیپوزومی هدفمند حامل دارو تولید شد که میتواند جهت رسانش دقیق دارو به سلولهای سرطانی خاص (همچون کبد) مورد استفاده قرار گیرد و با رهایش آهسته داروی کپسوله شده سبب کاهش اثرات جانبی دارو بر سایر سلولهای سالم و افزایش اثرگذاری دارو بر سلولهای سرطانی شود. کپسوله کردن همزمان دو ترکیب دارویی در نانوفیتولیپوزوم هدفمند، سبب افزایش پایداری سیلیبینین در خون و تشدید اثرگذاری با سمیت ۳۰ برابری آن نسبت به سمیت دو داروی آزاد روی سلول‌های سرطانی می‌گردد. همچنین نتایج نشان داد نانوسامانه در محلول بافری (دمای ۴ درجه سانتیگراد) دارای پایداری مناسبی است به طوریکه بعد از گذشت سه ماه از تولید، اندازه و بار سطحی آن تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده و نانولیپوزوم‌های تولیدی حامل دارو بعد از گذشت سه ماه دارای اندازه میانگین ۲/۵۸ نانومتربوده‌است. با استفاده از تصاویر میکروسکوپ SEM میانگین قطر نانولیپوزوم قبل از هدفمندسازی در حدود ۸/۴۵ نانومتر اندازه‌گیری شد و پس از هدفمندسازی نیز ۸۴ نانومتر تعیین گردید. اندازه آنتی‌بادی‌های مونوکلونال اتصال یافته حدود ۱۴ تا ۱۶ نانومتر تعیین شد و با بررسی تصاویر TEM نیز اندازه نانولیپوزوم‌های هدفمند کمتر از ۹۰ نانومتر بدست آمد که این اندازه‌ها با نتایج حاصل از دستگاه نانوسایزر تطابق خوبی نشان داد. 

 

میزان سمیت سلولی نانوسامانه فیتولیپوزومی هدفمند حاوی دو دارو روی سلول سرطانی حدود ۵/۳ برابر سمیت سلولی نانولیپوزوم حاوی دو دارو و ۳۵ برابر سمیت سلولی دو ترکیب دارویی با هم به صورت آزاد بدست آمد. همچنین نانوسامانه فیتولیپوزومی هدفمند به داخل رده سلولی HepG2 وارد گردید. 

 

  • بارگذاری همزمان داروهای ضدسرطان و ضد هپاتیت سیلیبینین و گلیسیریزیک اسید با راندمان مناسب
  • پایداری مناسب در محلول بافری در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد بعد از گذشت سه ماه از تولید
  • تولید سامانه دارویی حامل دو داروی گیاهی با رهایش آهسته داروها
  • سمیت سلولی نانولیپوزوم هدفمند در حدود۵/۳ برابر سمیت سلولی نانولیپوزوم حاوی دو دارو و ۳۵ برابر سمیت سلولی دو ترکیب دارویی با هم به صورت آزاد روی سلول سرطانی کبد (HepG2)
  • افزایش ماندگاری داروهای سیلیبینین و گلیسیریزیک اسید در بدن و رسانش دقیق و افزایش اثرگذاری این داروها در پیشگیری و درمان همزمان و هدفمند سلول‌های بیمار و سرطانی کبد

 

  • رسانش هدفمند داروهای ضد هپاتیت و ضد سرطان جهت پیشگیری و بهبود همزمان هپاتیت و سرطان کبد 
  • هدفمند نمودن سامانه‌های دارورسانی لیپوزومی، مگنتولیپوزومی و ...
  • به‌کارگیری دانش فنی حاصل از طرح در افزایش ماندگاری، اثرگذاری و رسانش انواع داروهای گیاهی با خاصیت ضد سرطانی، ضد ویروسی و ضد باکتریایی در درمان بیماری‌های مختلف 
  • به‌کارگیری دانش فنی حاصل از طرح در سامانه‌های تشخیص بیماریهای سرطانی، عفونی و ...