طرح‌ها

نمایش پروژه / ساخت الکترود بر پایه نانوفیبر کربنی

برای سنتز الکترودهای نانوفیبر کربنی به روش الکتروریسی از پلیمر پلی آکریلونیتریل بعنوان پیش‌ساز استفاده شده است. در ابتدا نانوفیبر پلی آکریلونیتریل از محلول پلی آکریلونیتریل تهیه می‌شود.
برگشت

برای سنتز الکترودهای نانوفیبر کربنی به روش الکتروریسی از پلیمر پلی آکریلونیتریل بعنوان پیشساز استفاده شده است. در ابتدا نانوفیبر پلی آکریلونیتریل  از محلول پلی آکریلونیتریل  تهیه میشود. سپس نانوفیبرهای تهیه شده در دو مرحله تحت عملیات حرارتی قرار میگیرد؛ در مرحله اول جهت پایدارسازی تا دمای 290 درجه سانتیگراد در اتمسفر اکسیژن و در ادامه تا دمای 1000 درجه سانتیگراد در اتمسفر خنثی حرارت داده میشود. سپس این نمد نانوفیبر کربنی مستقیما بعنوان الکترود مورد استفاده قرار میگیرد.

 • هدایت الکتریکی خوب
 • پنجره پتانسیل آندی و کاتدی خوب
 • قیمت مناسب
 • سنتز آسان
 • ناحیه سطحی بالا
 • حضور منافذ جهت قرارگیری زیست‌ مولکول‌ها
 • در علوم کشاورزی و بهداشتی جهت تشخیص ویروس‌ها، باکتری‌ها و آفت‌کش‌ها
 • ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای تشخیص گازهای عصبی
 • تشخیص دوز داروها در آزمایشگاه کنترل کیفی
 • تشخیص فرآورده‌ها در صنایع غذایی
 • تشخیص بیماری‌ها در پزشکی
 • تشخیص میکروب‌ها در محیط زیست، آب و فاض