حمایت از استقرار شرکت‌ها در مراکز رشد

نانومچ به منظور حمایت از نهادهای مؤثر در توسعه علم و فناوری از جمله مراکز رشد و نیز شرکت‌های فعال مستقر در آن‌ها، ضمن معرفی شرکت‌های واجد شرایط به این مراکز، بخشی از هزینه‌های مربوط به تامین زیرساخت‌ و استفاده از خدمات تجاری‌سازی را فراهم می‌نماید.