ثبت پتنت

حفاظت و بهره‌گیری از دارایی‌های فکری برای فناوران و شرکت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه حقوق مالکیت فکری یکی از مسائل بنیادین در توسعه فناوری و محصول می‌باشد و بعنوان ابزاری اساسی و مهم در جهت خلق سرمایه و جهش اقتصادی نگریسته می‌شود. در همین راستا نانومچ اهمیت ویژه‌ای را برای ثبت اختراع داخلی و خارجی قایل است و بخش عمده‌ای از هزینه‌های ثبت اختراع خارجی (90 درصد) را تقبل می‌نماید.