رصد بازار

اساساً موفقیت یک محصول جدید در بازار، نیازمند ارزیابی و پیش‌بینی صحیح وضعیت بازار فعلی و آینده آن است. در این راستا انجام تحقیقات بازار داخلی و خارجی و نیز خرید گزارشات بین‌المللی موجود از جمله خدمات قابل دسترس می‌باشد که اطلاعات مهمی را می‌تواند به متقاضی ارائه نماید. به طور خلاصه محتوای اصلی این گزارشات عبارت اند از:

  • بخش‌بندی بازار به تفکیک کاربرد، محصول و فناوری تولید
  • تعیین ظرفیت، میزان کشش و برآورد حجم بازار
  • بررسی و تعیین وضعیت تولید و مصرف محصول
  • بررسی محرک‌ها، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های ورود با بازار و ...