معیارهای ارزیابی طرح در برنامه طرح‌های نوآورانه

معیار فنی

 • بررسی سیر پژوهشی و تستهای مرتبط
 • اعتبارسنجی نتایج ارائه شده
 • بررسی تستهای کارایی
 • بازدید از آزمایشگاه/ پایلوت/ خط تولید نمونه/ محصول تولید شده

معیار نو بودن

 • بررسی نوآوری طرح در داخل کشور و در سطح بینالمللی
 • مقایسه جنبه نوآورانه طرح با آخرین ایدههای مطرح در حوزه صنعتی مشابه

معیار نانویی بودن

بر اساس تعریف استاندارد بین‌المللیISO-TS 18110: 2015 و استاندارد ملی ۱۲۰۹۸ «فناوری نانو - واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی» محصول فناوری نانو، محصولی است که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر فناوری نانو بوده یا با فناوری نانو بهبودیافته باشد. محصولاتی که سه شرط زیر را دارا باشند، محصول فناوری نانو نامیده می‌شوند:

 1. از فناوری نانو و دانسته‌های علمی نانومقیاس (۱۰۰-۱ نانومتر) استفاده‌شده باشد
 2. کارکرد یا ویژگی محصول با فناوری نانو بهبودیافته باشد
 3. فرآیند تولید محصول مهندسی باشد.

تولیدکنندگان محصولات فناوری نانو باید حداقل آزمون‌های مشخص‌کننده جنس و اندازه جزء نانومتری و هم‌چنین آزمون‌های کارایی محصول نسبت به نمونه غیر نانومتری را به‌منظور انطباق محصول با سه شرط بالا، ارائه نمایند.

معیار تجاری

 • امکان تامین مواد اولیه در داخل کشور
 • امکان تولید صنعتی محصول
 • بررسی رقبای داخلی و خارجی
 • بررسی قیمت تمام شده محصول و رقابتپذیری آن در بازار
 • حجم بازار موجود و یا پتانسیل آتی بازار
 • مزیت رقابتی محصول در مقایسه با محصولات مشابه

معیار تعامل و انگیزه

این معیار صرفا برای طرحهایی در نظر گرفته میشود که پس از ارزیابی اولیه به جلسه مصاحبه حضوری دعوت میشوند.

 • میزان علاقه متقاضی به پیشرفت کار
 • برنامه متقاضی برای تجاری کردن طرح
 • تیم بودن یا پتانسیل تیم شدن
 • تعامل و مشارکت متقاضی در پیشبرد کار
 • اهمیت و اولویت تجاریسازی طرح برای متقاضی