آخرین مقالات

تصمیمات استراتژیک - تعاریف و خصوصیات

تصمیمات استراتژیک - تعاریف و خصوصیات

تصمیمات استراتژیک، به کل فضای فعالیتی شرکت، منابع سازمان و افراد تشکیل‌دهنده و واسط بین این دو مربوط می‌شود.

خصوصیات/ویژگی‌های تصمیمات استراتژیک

1- تصمیمات استراتژیک حاوی پیشنهاد‌های بزرگ برای یک سازمان هستند. این تصمیمات ممکن است مربوط به اتخاذ منابع جدید، سازماندهی دیگران یا تغییر جایگاه دیگران باشد.

2- تصمیمات استراتژیک در هماهنگی قابلیت‌های منابع سازمانی با تهدیدها و فرصت‌ها سرو‌کار دارند.

3- تصمیمات استراتژیک با گستره‌ای از فعالیت‌های سازمانی ارتباط دارند. موضوع این تصمیمات موقعیت و زمینه فعالیت سازمان است.
4- تصمیمات استراتژیک شامل تغییرات عمده‌ای هستند زیرا یک سازمان همواره در محیط در حال تغییر فعالیت می‌کند.

5- تصمیمات استراتژیک دارای ماهیت پیچیده هستند.

6- تصمیمات استراتژیک در بالاترین سطح هستند و از آنجایی که با آینده سر‌و‌کار دارند، نامعلوم هستند و خطر زیادی را شامل می‌شوند.

7-تصمیمات استراتژیک با تصمیمات اداری و عملیاتی تفاوت دارند. تصمیمات اداری، تصمیمات معمولی هستند که تصمیمات استراتژیک یا عملیاتی را تسریع می‌کنند و به آن‌ها کمک می‌کنند. تصمیمات عملیاتی، تصمیماتی فنی هستند که به اجرای تصمیمات استراتژیک کمک می‌کنند. کاهش هزینه، یک تصمیم استراتژیک است که از طریق تصمیم عملیاتی کاهش تعداد کارکنان به دست می‌آید و چگونگی انجام این کاهش، تصمیم اداری خواهد بود.

تفاوت بین تصمیمات استراتژیک، اداری و عملیاتی می‌تواند به شرح زیر خلاصه شود:

 

تصمیمات استراتژیک

تصمیمات اداری

تصمیمات عملیاتی

تصمیمات استراتژیک درازمدت هستند.

تصمیمات اداری به طور روزانه گرفته می‌شوند.

تصمیمات عملیاتی اغلب گرفته نمی‌شوند.

این تصمیمات حین برنامه‌ریزی برای آینده در نظر گرفته می‌شوند.

این تصمیمات کوتاه‌مدت هستند.

این تصمیمات میان‌مدت هستند.

تصمیمات استراتژیک مطابق با مأموریت و چشم‌انداز سازمان گرفته می‌شوند.

این تصمیمات بر اساس تصمیمات استراتژیک و عملیاتی گرفته می‌شوند.

این تصمیمات مطابق با تصمیمات استراتژیک و اداری گرفته می‌شوند.

این تصمیمات مربوط به برنامه‌ریزی کلی سازمان هستند.

این تصمیمات مربوط به فعالیت کارمندان در یک سازمان هستند.

این تصمیمات مربوط به تولید هستند.

این تصمیمات با رشد سازمان سرو کار دارند.

این تصمیمات به نفع رفاه حال کارمندان سازمان هستند.

این تصمیمات مربوط به تولید و رشد کارخانه هستند.

 

 منبع

http://www.managementstudyguide.com/strategic-decisions.htm 

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.